شبیه سازی شبکه قدرت دو خطه و مدلسازی خطای اتصال کوتاه تکفاز به زمین در Matlab

این شبیه سازی یک شبکه قدرت دو خط را مدلسازی می کند و در آن تاثیر اتصال کوتاه تکفار به زمین را بررسی می کنم. دو خط موازی توان ۳۰۰۰ مگاوات را از نیروگاه که متشکل از ۱۲ ژنراتور ۳۵۰ مگاولت آمپری است به یک شبکه که با مدار معادل نشان داده شده است به یک شبکه که با مدار معادل...

شبیه سازی شبکه قدرت 29 باسه به همراه پایدار ساز سیستم قدرت و پخش بار در سیمولینک MATLAB

این مدلسازی یک شبکه ۷۳۵ کیلوولت انتقال قدرت را به همراه جرئیات نمایش می دهد. این شبکه شامل هفت نیروگاه ۱۳٫۸ کیلوولتی که در مجموع ۲۶۲۰۰ مگاولت آمپر توان تولید می کند است. نیروگاه ها شامل توریبن های هیدرولیک، تنظیم کننده سرعت، سیستم تحریک و پایدار ساز سیستم قدرت می...

شبیه سازی اتصال STATCOM به شبکه قدرت و مانیتور کردن نوسانات آنی در ترمینال ولتاژ در محیط Simulink نرم افزار Matlab

در این شبیه سازی اتصال یک واحد STATCOM به شبکه قدرت نمایش داده شده است. همچنین میزان نوسانات آنی ایجاد شده باس ولتاژ به کمک سنسور Flickermeter اندازه گیری شده و در خروجی نمایش داده می شود. در مدلسازی جهت تغذیه شبکه از یک منبع تغذیه ولتاژ قابل برنامه ریزی استفاده شده...

شبیه سازی استفاده از جبرانساز سری در شبکه قدرت در محیط Simulink نرم افزار Matlab

در این شبیه سازی یک خط انتقال بطول ۳۰۰ کیلومتر جهت انتقال از بای B1 تا باس B2 نمایش داده شده است. جهت ساده سازی فقط مدل تکفاز سیستم بررسی شده است. جهت افزایش ظرفیت انتقال توان خط یک جبران ساز خازنی در وسط خط قرار داده شده است. این جبران ساز مقدار ۴۰% از راکتانس خط را...

شبیه سازی خط انتقال سه فاز به همراه جبرانساز خازنی سری در Matlab

این شبیه سازی یک خط انتقال قدرت سه فاز را نمایش می دهد که از یک نیروگاه متشکل از شش ژنراتور ۳۵۰ MVA تغذیه می شود. خط انتقال به دو بخش ۳۰۰ کیلومتری متصل به باس B1,B2,B3 تقسیم شده است. جهت افزایش ظرفیت خط انتقال هر جط را جبران می کند متصل شده است. هر دو خط شامل جبران...

شبیه سازی خط انتقال سه فاز و بررسی انواع خطای اتصال کوتاه روی خط در Matlab

در این شبیه سازی یک خط انتقال قدرت سه فاز مدلسازی می شود. این خط توسط یک نیروگاه متشکل از شش ژنراتور ۳۵۰ مگاولت آمپری تغذیه می شود. خط انتقال دارای دو بخش ۳۰۰ کیلو متری است که به پالس های B1,B2,B3 متصل می باشد. جهت افزایش ظرفیت خط از دو جبران ساز سری خازن استفاده می...