شبیه سازی یکسوساز سه فاز در محیط سیمولیتک متلب

در این شبیه سازی برق سه فاز در محیط سیمولینک نرم افزار متلب انجام گرفته است. منبع تغذیه سه فاز استفاده شده دارای خاصیت اندوکتیو هستند. خروجی یکسوساز یه فاز به یک بار ۱۰ اهمی متصل شده است و خروجی جریان توسط یک سلف ۲۰۰ میلی هانوی صاف شده است. شما میتوانید تنها با یک...

شبیه سازی یکسو ساز تکفاز به کمک پل دیودی در محیط سیمولینک متلب

در این مدلسازی که در محیط سیمولینک نرم افزار متلب انجام شده است پل دیودی توسط یک ترانسفورماتور خطی ۱۲۰/۲۴ ولت تغذیه می شوند. خروجی ولتاژ پل دیودی توسط یک سلف ۱۰۰ میل هانوی و یک خازن ۲۰۰ میکرو فارادی فیلتر شده و به یک مقاومت بار ۵ اهمی اعمال می شود. خروجی ولتاژ بار در...

شبیه سازی سیکلوکانورتر شش سیکل جهت تغیه یک بار استاتیک در محیط سیمولینک متلب

این مدلسازی مربوط به یم سیکلوکانورتور سه فاز به تکفاز است. در مجموع از سه ماژول سیکلوکانورتور استفاده شده تا به برق سه فاز دست یابیم. هر ماژول دارای یک پل تریستوری می باشد. در ماژول System Measurement مقدار ولتاژ و جریان خروجی و ورودی به سیکلو کانورتور نمایش داده شده...

کنترل سرعت موتور DC به کمک ترانزیستورهای BJT در حالت پل H

این مدلسازی مربوط به کنترل سرعت موتور DC به کمک ترانزیستور های BJT در حالت پل H است. ترانزیستور های BJT زمانی که به عنوان کلیدزنی قدرت مورد استفاده قرار می گیرد مانند IGBT عمل می کنند. قسمت کنترل توسط یک سیگنال سیمولینک هدایت می شود. موتور DC مورد استفاده ۲۴ ولت و...

شبیه سازی یکسوساز تمام موج به کمک دیود ایده آل در محیط سیمولینک متلب

در این مدلسازی یکسوسازی تمام موج به کمک دیود های ایده آل در محیط سیمولینک متلب شبیه سازی می شود. خروجی منبع ولتاژ به یک ترانسفورماتور … متصل شده است و خروجی ترانسفورماتور توسط دو دیود ایده آل یکسو شده و به بار اعمال می گردد. در نمودار مقدار ولتاژ افت کرده روی...

شبیه سازی رگولاتور ولتاژ به کمک دیود زنر در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی عملکرد … ولتاژ جهت تثبیت ولتاژ خروجی مدلسازی شده است. این بلوک استفاده شده یه عنوان دیود زنر هر سه ناحیه عملکرد دیود زنر که قسمت بتیتس مستقیم، بایاس معکوس قبل از شکست و بایاس معکوس پس از شکست را نشان می دهد. در این فایل از یک منبع ولتاژ AC قابل...