موتور توسط یک اینورتر SVPWM به حرکت در می آید. در این شبیه سازی از سنسور استفاده نشده است. این الگوریتم بدون سنسور که جهت تخمین شار و تخمین سرعت به کار می رود بسیار توانمند است و بخوبی عمل می کند. در این شبیه سازی ابتدا شار و سرعت مطلوب بلوک Vector Control وارد می شود و خروجی این بلوک SVPWM اعمال می شود. از سیگنال PWM ایجاد شده برای کنترل اینورتر سه فاز که موتور القائی متصل است استفاده می شود.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

200,000ریال – خرید