شبیه سازی یک اینورتر سه قسمت با مدلاسیون بردار فضایی SVM

دراین شبیه سازی ما مجبور شدیم 6 کیلومتر درسه قسمت استفاده کنیم.

  • همان طور که میدانیم برای یک اینوتر خوب باید بهره بالا باشد باتوجه به این شبیه سازی باروش Svm میتوان تا 15 درصد بهره بیشتر نسبت به حال تعادی را طراحی کرد.
  • مصرف برق با اینوتر باید کمترشود.Svm درهر بخش تنها یک سوئیچ متفاوت است.بنابراین کل مصرف کاهش خواهد یافت.
  • هارمونیک های سوم به خوبی میتواند توسط Svm حذف شود.
  • نیاز به مراجعه به جدول مرجع دراین روش نیست.

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

200,000ریال – خرید

چند تصویر از شبیه سازی