صفحات فتوولتائیک

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

طراحی اینورتر برای سلول های فتو ولتائیک (PV) جهت تغذیه موتور القایی

طراحی اینورتر برای سلول های فتو ولتائیک (PV) جهت تغذیه موتور القایی

در این شبیه سازی تعداد 5 سلول خورشیدی ایده آل به ورودی یک مبدل Boost اعمال می شوند، خروجی این مبدل Boost به یک اینورتر IGBT اعمال می شود. باری که به اینورتر متصل می شود یک موتور القائی 4KW است. در خروجی مقدار جریان روتور استاتور و همچنین سرعت موتور برای موتور القائی...

ادامه مطلب
شبیه سازی سلولهای خورشیدی فتوولتائیک (PV)

شبیه سازی سلولهای خورشیدی فتوولتائیک (PV)

در این شبیه سازی تعداد شش سلول فتوواتاتیک استفاده شده است که بصورت موازی به هم وصل شده و توسط دو سنسور ولتاژ و جریان خروجی آن اندازه گیری می شود. سپس خروجی به یک بلوک PS-simulink convertor فرستاده می شود و پس از اندازه گیری جریان ولتاژ خروجی مقدار جزیان و ولتاژ یک...

ادامه مطلب
مدلسازی سلول خورشیدی دو دیودی

مدلسازی سلول خورشیدی دو دیودی

در این شبیه سازی یک سلول دودیودی شبیه سازی شده است. این سلول در ورودی مقدار دما و میزان توان بر متر مربع را دریافت کرده و در خروجی میزان توان و جریان را نمایش می دهد. <div id="14862826003575443"><script type="text/JavaScript"...

ادامه مطلب
شبیه سازی سلول خورشیدی با تکنیک تعقیب توان حداکثر (MPPT) متصل به بار مقاومتی در نرم افزار MATLAB

شبیه سازی سلول خورشیدی با تکنیک تعقیب توان حداکثر (MPPT) متصل به بار مقاومتی در نرم افزار MATLAB

در این شبه سازی قصد داریم ردیابی نقطه ماکزیمم توان سلول خورشیدی با بار مقاومتی را شبیه سازی کنیم . سلول خورشیدی MPPT با کمک اینورتر های باک / بوست عمل ردیابی را انجام می دهند . در این شبیه سازی برای کامل بودن پانل خورشیدی و بار مقاومتی  را نیز شبیه سازی کرده ایم ....

ادامه مطلب
شبیه سازی یک شبکه توزیع استاندارد در MATLAB

شبیه سازی یک شبکه توزیع استاندارد در MATLAB

در این شبیه سازی قصد داریمتا یک شبکه توزیع کامل را شبیه ساری کنیم . این فایل یک شبکه توزیع بر مبنای استاندارد IEEE و 14باسه تنظیم شده است .این شبکه شامل دیزل ژنراتور و ضفحات فتوولتائیک و باتری های ذخیره ساز انرژی شبیه سازی شده است . همچنین برای بهتر بودن نتایج بار های...

ادامه مطلب