تولید پراکنده

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی یک شبکه توزیع استاندارد در MATLAB

شبیه سازی یک شبکه توزیع استاندارد در MATLAB

در این شبیه سازی قصد داریمتا یک شبکه توزیع کامل را شبیه ساری کنیم . این فایل یک شبکه توزیع بر مبنای استاندارد IEEE و 14باسه تنظیم شده است .این شبکه شامل دیزل ژنراتور و ضفحات فتوولتائیک و باتری های ذخیره ساز انرژی شبیه سازی شده است . همچنین برای بهتر بودن نتایج بار های...

ادامه مطلب
شبیه سازی استفاده از سیستم های برق متنوع (دیزل و گاز) در تامین برق

شبیه سازی استفاده از سیستم های برق متنوع (دیزل و گاز) در تامین برق

این مثال نحوه عملکرد یک سیستم محرکه الکتریکی با بارپایه و بار متصل به یک هتل و همراه تولبد کننده هیدرولیکی را نشان می دهد. اجزای اصلی این سیست عبارت است از : توربین گاز از نوع  ROUND ROTOR ALTERMATOR  با ظرفیت   30MVA دیزل ژنراتور قطب برجسته با ظرفیت  5MVA بار پایه...

ادامه مطلب