توربین بادی

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه قدرت به همراه پخش بار در محیط Simulink نرم افزار Matlab

شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه قدرت به همراه پخش بار در محیط Simulink نرم افزار Matlab

در این شبیه سازی نحوه اتصال یک نیروگاه بادی 9 مگاواتی به شبکه فدرت 5 باسه نمایش داده شده است. این نیروگاه به فیدر 25 کیلوولتی توزیع متصل شده و توان آن به شبکه قدرت 120 کیلوولتی تزریق می شود. تولید توان در نیروگاه بادی به کمک یک ژنراتور آسنکرون انجام می شود. شبکه قدرت...

ادامه مطلب
شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه قدرت به همراه پخش بار و محاسبه تلفات

شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه قدرت به همراه پخش بار و محاسبه تلفات

در این شبیه سازی اتصال یک نیروگاه بادی به شبکه قدرت مدلسازی شده است. در مدلسازی از IGBT هفت لایه استفاده شده است و .... پخش بار و تلفات نیز در مدلسازی انجام شده است. <div id="14870610163926271"><script type="text/JavaScript"...

ادامه مطلب
شبیه سازی یک شبکه توزیع استاندارد در MATLAB

شبیه سازی یک شبکه توزیع استاندارد در MATLAB

در این شبیه سازی قصد داریمتا یک شبکه توزیع کامل را شبیه ساری کنیم . این فایل یک شبکه توزیع بر مبنای استاندارد IEEE و 14باسه تنظیم شده است .این شبکه شامل دیزل ژنراتور و ضفحات فتوولتائیک و باتری های ذخیره ساز انرژی شبیه سازی شده است . همچنین برای بهتر بودن نتایج بار های...

ادامه مطلب
شبیه سازی استفاده از موتور القایی به عنوان ژنراتور بادی در sumilink نرم افزار matlab

شبیه سازی استفاده از موتور القایی به عنوان ژنراتور بادی در sumilink نرم افزار matlab

در این فایل یک ماشین القایی به عنوان ژنراتور توربین بادی مورد استفاده قرار گرفته است.یک بلوک توربین ساده باری تبدیل سرعت باد به توان خروجی بر اساس مشخصه سرعت باد استفاده شده است.زمانی که سرعت باد بالاتر از حد مجاز یا کمتر از حد مجاز می شود توان اکتیو تولیدی برابر صفر...

ادامه مطلب
شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه با simulink نرم افزار matlab

شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه با simulink نرم افزار matlab

در این فایل آمورشی به اتصال یک مزرعه بادی با توان 10kw که با فاصله 30 کیلومتری قرار دارد می پردازیم.یک مزرعه 10MW که از پنج توربین بادی سنکرون 2MW تشکیل شده استبه شبکه برق توزیع 25kw توان تزریق میکند.الیته با خط انتقال 30 کیلومتری و تغییر در سطح ولتاژ این کار را انجام...

ادامه مطلب
شبیه سازی یک نیروگاه بادی همراه با DFIG (همراه با شبیه سازی در حالت خطا)

شبیه سازی یک نیروگاه بادی همراه با DFIG (همراه با شبیه سازی در حالت خطا)

يكپارچگي منابع توليد برق بادي و شبكه الكتريكي، به علت مزاياي زيست محيطي اين منبع تجديد پذير، با سرعتي زياد در حال رشد و توسعه است. توربين هاي بادي سرعت متغير به دليل كيفيت توان بهتر به سرعت در حال جايگزيني به جاي توربين هاي بادي سرعت ثابت هستند و از طرف...

ادامه مطلب
شبیه سازی توربین بادی 1.5MW با درایور مستقیم متصل به PMSG (مغناطیس دائم)

شبیه سازی توربین بادی 1.5MW با درایور مستقیم متصل به PMSG (مغناطیس دائم)

همان طور که می دانیم شبیه سازی های زیادی برای موتور مغناطیس دائم انجام شده ولی همواره شبیه سازی با جزئیات این موتور به سختی انجام می گیرد.برای همین این شبیه سازی سیع شده که با جزییات تمام انجام گیرد <div id="14720457265577730"><script...

ادامه مطلب