مدلسازی شارژر باطری در دو مد مختلف

این شارژردر دو مد CC و CV کار می کند. مد CC جریان روی ۱۰۰A و ولتاژ روی ۵۸v است. مد CV واتلژ روی ۵۸v و حریان ۵A است. در شبیه سازی از یک مبدل Boost و در ازایه یک فیلتر شستفاده شده است و کنترلر سیگنال مناسب را به تولید کننده موج PWM می دهد. شما میتوانید تنها با یک کلید...