طراحی کنترلر PID برای سیستم جرم و فنر همراه با مفاهیم کنترل خطی در نرم افزار Matlab

بخش ها: 7
مدت زمان: 2 ساعت
سطح: پیشرفته
مدرس: محسن انتظاری
نام فایل: MME1362

مهندس محسن انتظاری

درباره این آموزش

تاریخ انتشار: 95/10 زبان: فارسی به همراه فایل کدها و یادداشت های مدرس

شرح دوره

در این ویدئو قصد داریم یک کنترلر PID را جهت بهبود پاسخ یک سیستم جرم و فنر طراحی کنیم. در ابتدا به تشریح مفهوم کنترلر PID می پردازیم و تک تک اجزای آن را تشریح می کنیم. سپس تاثیر هر یک از اجزای تناسبی (P)، انتگرال گیر (I) و مشتق گیر (D) را بر روی مولفه های پاسخ ( زمان صعود، زمان نشست، خطای حالت ماندگار و فراجهش) بررسی می کنیم. در ادامه در چهار مرحله کنترلر مربوطه طراحی می شود. مرحله اول تاثیر کنترلر تناسبی (P) تحلیل می شود، مرحله دوم تاثیر کنترلر تناسبی مشتق گیر (PD) تحلیل می شود. مرحله سوم تاثیر کنترلر تناسبی – انتگرال گیر (PI) تحلیل می شود و در مرحله چهارم تاثیر کنترلر تناسبی، انتگرال گیر، مشتق گیر تحلیل می شود.

کدام مخاطب به این آموزش نیاز دارد؟

مهندسین و دانشجویان برق و مکانیک

کسانی که به مفاهیم کنترل خطی علاقه مند هستند

پیش نیاز ها؟

مفاهیم کنترل خطی در نرم افزار Matlab

فیلم های رایگان همراه با این آموزش:

مفاهیم کنترل خطی در نرم افزار متلب

فهرست مطالب

بخش اول: بررسی اجزای تشکیل دهنده کنترلر PID

4:30

◄ بررسی اجزای تشکیل دهنده کنترلر PID

بخش دوم: بررسی فرآیند جرم و فنر

4:30

◄ بدست آوردن تابع تبدیل
◄ بدست آوردن پاسخ فرآیند بردن کنترلر (بصورت حلقه باز)

بخش سوم: بررسی تاثیر اجزای کنترلر PID بر پاسخ سیستم

4:30

◄ تاثیر PID بر زمان صعود پاسخ سیستم
◄ تاثیر PID بر زمان نشست پاسخ سیستم
◄ تاثیر PID بر خطای حالت ماندگار پاسخ سیستم
◄ تاثیر PID بر میزان فراجهش پاسخ سیستم

بخش دوم: طراحی کنترلر تناسبی (P) برای سیستم جرم و فنر و بررسی بهبود ایجاد شده در پاسخ سیستم

4:30

◄ طراحی کنترلر تناسبی (P) برای سیستم جرم و فنر و بررسی بهبود ایجاد شده در پاسخ سیستم

بخش دوم: طراحی کنترلر مشتق گیر و تناسبی (PD) و بررسی بهبود ایجاد شده در پاسخ سیستم

3:00

◄ طراحی کنترلر مشتق گیر و تناسبی (PD) و بررسی بهبود ایجاد شده در پاسخ سیستم

بخش دوم: طراحی کنترلر انتگرال گیری و شناس (PI) و بررسی بهبود ایجاد شده در پاسخ سیستم

4:00

◄ طراحی کنترلر انتگرال گیری و شناس (PI) و بررسی بهبود ایجاد شده در پاسخ سیستم

بخش دوم: طراحی کنترلر انتگرال گیر، تناسبی و مشتق گیر (PID) و بررسی بهبود ایجاد شده در پاسخ سیستم

4:00

◄ طراحی کنترلر انتگرال گیر، تناسبی و مشتق گیر (PID) و بررسی بهبود ایجاد شده در پاسخ سیستم

گالری تصاویر

نظرات

0 نظر