شبیه سازی یک سیستم ذخیره ساز انرژی برای یک شبکه محلی (همزمان متصل به شبکه) در نرم افزار Matlab

اهداف

  • نشان دادن قابلیت نرم افزار Matlab برای شبیه سازی یک دوره یک ساله ونحوه عملکرد دریک دقیقه
  • نشان دادن مفاهیم مربوط به سیستم های ذخیره انرژیESS
  • نشان دادن نحوه استفاده از سلول خورشیدی ونحوه ایجاد پروفیل بار های معمولی
  • ارائه یک ابزار برای کمک در تعیین رتبه بندی مناسب(قدرت وظرفیت) برای ESS عمومی برروی یک سیستم قدرت توزیع استفاده میشود.

دراین شبیه سازی یک خط انتقال 125kv ویک شبکه توزیع 25kv شبه سازی شده است.چند فیدر به باس 25kv پست متصل شده است.ترانسفوماتور متصل به باس 25kv یک نقطه خنثی را فراهم میکند تا اضافه ولتاژهای ناشی از خطی تک فاز را محدود کند.و توالی صفر آن تاسه برابر توالی مثبت است.

با استفاده از ابزار حل فازوری Powergui این شبکه را میتوان باسرعت خیلی زیاد(حتی اگر شبه سازی درمدت یک سال باشد) راشبیه سازی کرد.راه حل فازوری زمانی استفاده میشود که برای ما تغییرات دامنه و تغییرات فاز ولتاژها وجریان مدار اهمیت داشته باشد ونیاز به حل معادلات حالت مدار نیستند.شبه سازی درفرکانس 60Hz انجام گرفته است.

سیستم ذخیره سازی استفاده شده شامل:

  • سیستم کنترل
  • مانیتورینگ محاسبه گر ذخیره ساز انرژی

سناریو اجرای شبیه سازی

درمورد شبیه سازی مایک سناریو ساده انتخاب شده است.تابتوان تجهیزات ESS ازنظر قدرت وظرفیت تعیین گردد.این شبیه سازی درطول یک سال به همراه نمایش تعداد روز ها وتغییرات نور خورشید انجام شده است.

مفاهیم نمودارهای شبیه سازی

روز 91و92 مورد بررسی قرار گرفته است.

درروز 91 وسیستم ذخیره ساز انرژی ESS توانایی تامین انرژی مورد نیاز را ندارد وراهی جز خرید برق از شبکه وجود ندارد.درروز 92 سیستم ذخیره سازی انرژی ESS انرژی کافی برای شبکه محلی را فراهم میکند.

<div id="14793059423199029"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/9UJ8x?data[rnddiv]=14793059423199029&data[responsive]=yes"></script></div>

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

با عضویت ویژه در سایت MatlabFile به تمامی آرشیو فایل های موجود دسترسی پیدا کرده و قادر به دریافت تمام فایل های اجرایی متلب و آموزش های ویدیویی ارائه شده در این سایت خواهید بود.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود به حساب کاربری

چند تصویر از شبیه سازی