این شبیه سازی یک شبکه قدرت دو خط را مدلسازی می کند و در آن تاثیر اتصال کوتاه تکفار به زمین را بررسی می کنم. دو خط موازی توان 3000 مگاوات را از نیروگاه که متشکل از 12 ژنراتور 350 مگاولت آمپری است به یک شبکه که با مدار معادل نشان داده شده است به یک شبکه که با مدار معادل نشان داده شده است منتقل می کند. سطح اتصال کوتاه این شبکه معادل 20 گیگاولت آمپر است. نیروگاه توسط یک ماشین سنکرون باراکتاس زیر گذرا 0.22 پریونیت مدلسازی شده است. این ژنراتور به کمک یک ترانسفورماتور ستاره مثلث به خطوط متصل شده است. هر یک از خطوط توسط دو راکتور موازی جبران سازی شده اند. در خروجی جریان آرک مربوط به خطا نمایش داده شده است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

200,000ریال – خرید