از جمله روش های بسیار کاربردی و معروف در موضوع تشخیص چهره روش NMF یا فاکتورگیری ماتریسی غیرمنفی است (Non-negative matrix factorization). در این پروژه تشخیص چهره به کمک این روش در نرم افزار Matlab انجام شده است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید