در این پروژه تمام نظریه ها و اصول یک سیستم تشخیص چهره وجود دارد. همچنین یک سیستم تشخیص چهره بسیار ساده بر اساس ویژگی های میانگین و انحراف استاندارد ایجاد میشود. این موضوع به شما در طراحی هر سیستم طبقه بندی تصویر کمک می کند. در این پروژه می توانید روش استخراج ویژگی را با برخی از روش های استخراج ویژگی های مختلف دیگر جایگزین کنید.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید