شبکه انتقال و توزیع

فایل های شبیه سازی شده با نرم افزار Matlab

شبیه سازی شبکه قدرت دو خطه و مدلسازی خطای اتصال کوتاه تکفاز به زمین در Matlab

این شبیه سازی یک شبکه قدرت دو خط را مدلسازی می کند و در آن تاثیر اتصال کوتاه تکفار به زمین را بررسی می کنم. دو خط موازی توان 3000 مگاوات را از نیروگاه که متشکل از 12 ژنراتور 350 مگاولت آمپری است به یک شبکه که با مدار معادل نشان داده شده است به یک شبکه که با مدار معادل...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی شبکه قدرت 29 باسه به همراه پایدار ساز سیستم قدرت و پخش بار در سیمولینک MATLAB

این مدلسازی یک شبکه 735 کیلوولت انتقال قدرت را به همراه جرئیات نمایش می دهد. این شبکه شامل هفت نیروگاه 13.8 کیلوولتی که در مجموع 26200 مگاولت آمپر توان تولید می کند است. نیروگاه ها شامل توریبن های هیدرولیک، تنظیم کننده سرعت، سیستم تحریک و پایدار ساز سیستم قدرت می...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی اتصال STATCOM به شبکه قدرت و مانیتور کردن نوسانات آنی در ترمینال ولتاژ در محیط Simulink نرم افزار Matlab

در این شبیه سازی اتصال یک واحد STATCOM به شبکه قدرت نمایش داده شده است. همچنین میزان نوسانات آنی ایجاد شده باس ولتاژ به کمک سنسور Flickermeter اندازه گیری شده و در خروجی نمایش داده می شود. در مدلسازی جهت تغذیه شبکه از یک منبع تغذیه ولتاژ قابل برنامه ریزی استفاده شده...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی استفاده از جبرانساز سری در شبکه قدرت در محیط Simulink نرم افزار Matlab

در این شبیه سازی یک خط انتقال بطول 300 کیلومتر جهت انتقال از بای B1 تا باس B2 نمایش داده شده است. جهت ساده سازی فقط مدل تکفاز سیستم بررسی شده است. جهت افزایش ظرفیت انتقال توان خط یک جبران ساز خازنی در وسط خط قرار داده شده است. این جبران ساز مقدار 40% از راکتانس خط را...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی خط انتقال سه فاز به همراه جبرانساز خازنی سری در Matlab

این شبیه سازی یک خط انتقال قدرت سه فاز را نمایش می دهد که از یک نیروگاه متشکل از شش ژنراتور 350 MVA تغذیه می شود. خط انتقال به دو بخش 300 کیلومتری متصل به باس B1,B2,B3 تقسیم شده است. جهت افزایش ظرفیت خط انتقال هر جط را جبران می کند متصل شده است. هر دو خط شامل جبران...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی خط انتقال سه فاز و بررسی انواع خطای اتصال کوتاه روی خط در Matlab

در این شبیه سازی یک خط انتقال قدرت سه فاز مدلسازی می شود. این خط توسط یک نیروگاه متشکل از شش ژنراتور 350 مگاولت آمپری تغذیه می شود. خط انتقال دارای دو بخش 300 کیلو متری است که به پالس های B1,B2,B3 متصل می باشد. جهت افزایش ظرفیت خط از دو جبران ساز سری خازن استفاده می...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی خط انتقال HVDC به همراه تحلیل ماندگار و تحلیل گذرا در Matlab

این شبیه سازی تحلیل حالت ماندگار و تحلیل حالت گذرا (خطای اتصال کوتاه) مربوط به یک خط انتقال HVDC با توان 500 مگاوات را نشان می دهد. این خط HVDC جهت انتقال توان شبکه AC 315kv و 5000 مگاولت آمپری استفاده می شود. مبدل AC به DC استفاده شده از نوع یکسوساز 6 پالس می باشد....

بیشتر بخوانید

شبیه سازی استفاده از فیلتر هارمونیکی اکتیو (AHF) جهت تغذیه بار غیر خطی شبکه قدرت در Matlab

این مدلسازی یک فیلتر هارمونیکی اکتیو (AHF) استاندارد را شبیه سازی می کند. این فیلتر توسط اینورتر IGBT و سلف سری در سمت AC ساخته شده است. بار مورد استفاده متشکل از دو یکسوساز دیودی است. فیلتر AHF از یک PLL جهت تولید یک منبع جریان سینوسی مرجع استفاده می کند. جریان خطای...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی عملکرد پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای یک سیستم شامل دو منطقه در Matlab

در این شبیه سازی عملکرد پایدار ساز سیستم قدرت (PSS) در یک سیستم شامل دو منطقه در محیط سیمولینک متلب انجام می شود. سیستم مورد استفاده شامل دو منطقه متقارن که توسط دو خط 230 کیلو ولت و 900 مگا ولت آمپری است. نیروگاه های حرارتی دارای تنظیم کننده های سرعت هستند. بار ها...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی وارد مدار شدن دیزل ژنراتور با ایجاد اتصال کوتاه در شبکه در نرم افزارMATLAB

در این شبیه سازی یک شبکه 25KV که بصورت مدار معادل R-L مدلسازی شده است به کمک یک ترانسفورماتور 6 مگاولت آمپر موتور القائی سه فاز را تغذیه می کند. پس از این که اتصال کوتاه سه فاز به زمین در محل خط واقع می شود دیژنکتور شبکه زا قطع می کند و دیزل ژنراتور جهت تغذیه موتور...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی نوسانات زیر سنکرون (SSR) بعد از خطا در یک جبران ساز سری سیستم قدرت در MATLAB

سیستمی که شبیه سازی شده است یک سیستم استاندارد IEEE است که مطالعه نوسانات زیر سنکرون (SSR) بهد از خطا در جبران ساز سری سیستم قدرت روی آن انجام شده است. شبیه سازی در محیط سیمولینک نرم افزار متلب صورت گرفته است. این سیستم شامل یک ژنراتور 600 مگا ولت آمپری و 22 کیلو ولتی...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی کنترل غیر خطی یک ژنراتور سنکرون متصل به شین بی نهایت در نرم افزارMATLAB

در این شبیه سازی توسط یک کنترلر غیر خطی چند ورودی و چند خروجی یک ژنراتور سنکرون متصل شده به شین بی نهایت را کنترل می کنیم. کنترلر بصورت حلقه بسته و فیدبک دار عمل می کند. هدف کنترل زاویه توان روتور جهت ارتقای پایداری سیستم است. بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی تاثیر اتصال کوتاه سه فاز بر عملکرد ژنراتور سنکرون متصل به شبکه قدرت در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک ژنراتور سه فاز 200 مگا ولت آمپری، 13.8kv، 112.5 دور در دقیقه توسط یک ترانسورماتور 210 مگا ولت آمپری متصل شده است. در زمان T=0.1 ثانیه یک اتصال کوتاه سه فاز به زمین در باس 230 کیلو ولتی واقع می شود. این اتصال بعد از 6 سیکل در زمان T=0.2 ثانیه پاک می...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی ژنراتور سنکرون شش فاز متصل به یک شبکه سه فاز به همراه تحلیل خطا در سیمولینک متلب

در این شبیه سازی یک ژنراتور شش فاز 100 کیلو ولت آمپری، 240 ولتی و 1800 دور بر دقیقه به کمک یک ترانسفورماتوز سه فاز به شبکه 240 ولتی با سطح اتصال کوتاه 10 مگا ولت آمپر متصل شده است. ماشین تحت بار خالی در لحظه صفر راه اندازی می شود و در ثانیه 4 فاز A از مدار قطع می شود...

بیشتر بخوانید

مدلسازی قطع شبکه توسط دیژنکتور در محیط سیمولینک متلب

در این فایل مدل یک شبکه توزیع به همراه ترانسفورماتور توزیع، چندین بار و تعداد دیژنکتور شبیه سازی شده است. در این شبیه سازی ولتاژ و جریان عبوری از دیژنکتور به هنگام قطع شبکه تحت بار نمایش داده شده است بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت فایل اجرایی...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی یک اندوکتانس متغیر جهت اتصال به شبکه در نرم افزار متلب

در این مدلسازی یک اندوکتانس متغیر جهت اتصال به شبکه قدرت شبیه سازی شده است. در خروجی مقدار L، جریان فیلتر، ولتاژ فیلتر و ولتاژ هارمونیک پنجم نمایش داده شده است. بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی تاثیر خطای اتصال کوتاه بر روی دیژنکتور (Circuit Breaker) در سیمولینک متلب

در این شبیه سازی تاثیر خطای اتصال کوتاه برروی یک برکر نشان داده شده است. در شبیه سازی ار دو مدار مشابه استفاده شده است و در این دو مدار از دو مدل آرک Cassie و Mayr استفاده شده است. این مدل نشان می دید که هنگام اتصال کوتاه در شبکه چرا اتفاقی برای برکر رخ می دهد....

بیشتر بخوانید

مدلسازی بار دینامیکی تکفاز در سیمولینک نرم افزار متلب

در این شبیه سازی یک بار دینامیکی تکفاز در محیط سیمولینک متلب مدلسازی شده است. داخل بلوک Single phase dynamic load سه بخش قابل مشاهده است. بخش اول با عنوان measurement system که شامل بلوک اندازه گیری ولتاژ است که سیگنال مربوط را از محیط Simpower به محیط Simulink تبدیل...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی استفاده از جبران ساز سنکرون استاتیک جهت بهبود کیفیت توان سیستم توزیع در نرم افزار متلب

در این شبیه سازی که توسط نرم افزار متلب و محسط سیمولینک انجام گرفته است هدف بهبود کیفیت توان از طریق استفاده از جبران ساز سنکرون استاتیک است. در مدلسازی از یک مبدل H-Brige بر پایه جبران ساز سنکرون استاتیم استفاده شده است. مبدل منبع ولتاژ بر پایه DSatcom می باشد....

بیشتر بخوانید

طراحی فیلتر اکتیو برای شبکه توزیع جهت سینوسی کردن جریان در نرم افزار متلب

با توجه به این که بسیاری از بارها غیر خطر هستند این موجب می شود که جریان کشیده سده از شبکه توزیع غیر سینوسی (دارای هارمونیک) باشد. به کمک فیلتر اکتیو که بصورت موازی با شبکه توزیع قرار می گیرد قصد داریم تا جریان شبکه را بصورت سینوسی در آوریم. در خروجی ایم مدلسازی جریان...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی اتصال نیروگاه بادی به شبکه قدرت به همراه پخش بار و محاسبه تلفات

در این شبیه سازی اتصال یک نیروگاه بادی به شبکه قدرت مدلسازی شده است. در مدلسازی از IGBT هفت لایه استفاده شده است و …. پخش بار و تلفات نیز در مدلسازی انجام شده است. بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی فیدر 13 باسه IEEE بدون تثبیت کننده ولتاژ

این شبیه سازی استاندارد 3 باسه IEEE مدل سازی شده است. این مدلسازی بدون بلوک تثبیت کننده ولتاژ انجام شده است. نتایج پخش بار در Run اولیه 80% صحت را نشان می دهد. تمامی زاویه فاز ها در این مدلسازی به رادیان تبدیل می شود. بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی شبکه شعاعی 15 باسه در محیط سیمولینک به همراه پخش بار

در این فایل شبکه شعاعی 15 باسه در محیط سیمولینک شبیه سازی شده است. بلوکه بالا برای این فایل نتایج پخش بار در این شبکه حاصل خواهد شد بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی تست حوزه فرکانس و زمان خط تک فاز در نرم افزار Matlab

CT دراین شبیه سازی درحالت اندازه گیری جریان سلف متصل به شبکه 20KV است رنج اندازه گیری ترانسفوماتور 2000/5 است.سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور یک دور دارد ودرحال عبور ازهسته حلقوی ترانس است وبه حالت سری با سلف 3/69 کیلو وار متصل شده است.سیم پیچ قسمت دوم 400 دور دارد...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی ترانسفورماتور سه فاز در حالت اشباع در نرم افزار matlab

دراین شبیه سازی یک ترانسفورماتور سه فاز یک شبکه باقدرت 450 کیلو وات راتغذیه میکند.این ترانسفورماتور سه فاز 500/230kv و 500/60kv هستند واز نوع دلتا Y/Y/ است.مدار معادل این مدار شامل یک مدار مقاومتی وخازی باقدرت اتصال کوتاه 3000MVA است.خازن تولید کننده توان راکتیو...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی ترانسفورماتور توزیع سه سیم پیچ در نرم افزار matlab

قسمت اولیه ترانسفورماتور به منبع ولتاژ (14/400 v) 20KVAR و 30KV با ولتاژ 240 ولت را تغذیه میکند. درابتدا کلید قدرت که بین دو بار بسته است و سیستم در این حالت درتعادل است.توان راکتیو بارهای شماره  1 وشماره2 توسط جبران که خازنی 20kvAR در حال جبران است. فاز جریان با فاز...

بیشتر بخوانید

شبیه سازی سیستم IEEE 14 BUS در نرم افزار Matlab

سیستم قدرت 14BUS استادارد IEEE به صورت گسترده برای تجزیه و تحلیل اتصال کوتاه و مطالعات پخش بار و مشکلات شبکه به هم پیوسته و … می تواند مورد مطالعه قرار گیرد . خطوط انتقال بین باس ها هم شبیه سازی شده است بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد دریافت...

بیشتر بخوانید

شبیه سازیIEEE9bus(شبکه قدرت استاندارد 9 باسه IEEE) به همراه پخش بار

ما در این شبیه سازی قصد بررسی و شبیه سازی سیستم استانداردIEEE9bus را داریم و در این شیبیه سازی در باس ها 1و2و3 نیروگاه قرار دارد و مصرف کننده های متفاوت (هم توان اکتیو و هم توان راکتیو) در باس های دیگر قرار گرفته است . پخش بار نیز در این شبکه مورد تحلیل قرار گرفته است...

بیشتر بخوانید