در بسیاری از ربات ها هدف طراحی کنترل کننده ای است که تحت آن، ربات یک مسیر مشخص را دنبال کند. به دنبال این تراکینگ (Tracking) عملیات مورد نظر نیز انجام خواهد شد. در این پروژه یک ربات که یک مسیر مشخص را دنبال می کند شبیه سازی شده است.


بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیل شما ارسال می گردد

دریافت فایل اجرایی این شبیه سازی در نرم افزار Matlab

رایگان – خرید